Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Frida Fiasko Design henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu 27.1.2021. 

Viimeisin muutos 6.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Frida Fiasko Design

Aaltosenkatu 31-33 D 29, 33500 Tampere, Suomi

Y-tunnus: 2462008-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riikka Heiskanen

riikka@fridafiasko.fi

+358503024422

3. Rekisterin nimi

Frida Fiasko Design verkkosivun asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkosivun asiakkaiden asiakassuhteiden ylläpito ja hoito, kuten asiakassuhteen edellyttämät yhteydenotot ja suoramarkkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan osoite ja muut yhteystiedot
  • Asiakkaan tilauslomakkeella antamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkaan lähettämän tilauslomakkeen kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi) yhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietoja voidaan julkaista myös siltä osin kuin niin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa. 

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys ja hävittäminen

Asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Tilauksia, laskutusta ja maksua koskevat tiedot säilytetään samalla tavalla kuin muu kirjanpitoaineisto. Tarpeettomat tiedot hävitetään turvallisesti asiakassuhteen päätyttyä. Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi aikaisintaan viiden vuoden päästä viimeisestä tilauksesta.

9. Evästeiden käyttö 

Saatamme käyttää evästeitä, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle käyttäjäliikenteen seuraamiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).